Legal disclaimer


Site Voorwaarden en Legal Disclaimer IAB Nederland

1. Algemeen

Welkom op de officiële website van het Interactive Advertising Bureau Nederland, hierna te noemen IAB Nederland.

Deze site dient als informatiebron over de organisatie en het adverteerdersvak en fungeert daarbij als verdieping en aanvulling van de service die IAB Nederland zijn individuele leden biedt. De site kent naast het openbare gedeelte een besloten gedeelte dat alleen door IAB-leden kan worden geraadpleegd. Het besloten gedeelte geeft toegang aan leden van IAB Nederland middels een toegekende gebruikersnaam en wachtwoord.

IAB Nederland behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website worden aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct van kracht zijn na het posten ervan op deze website, of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website.

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de condities en bepalingen zoals hierna genoemd en zoals je deze in deze gebruiksvoorwaarden aantreft. Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Neem voor nadere informatie contact op met het secretariaat van IAB Nederland, telefoonnummer 085-401 08 02 of mail naar: info@iab.nl.

2. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die beschikbaar is op het gedeelte van de website van IAB Nederland dat alleen voor leden toegankelijk is middels een gebruikersnaam en een wachtwoord, is niet-publiek en exclusief voor leden. Om die reden is het leden van IAB Nederland die over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikken niet toegestaan om deze gegevens aan anderen over te dragen en/of te doen beschikken zonder dat een bevoegde persoon van IAB Nederland daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Indien een wachtwoord, om welke reden dan ook, aan anderen dan aan degene aan wie het wachtwoord is toegekend, bekend is geworden, dan is het de verantwoording van het lid zelf aan wie het wachtwoord is toegekend om onmiddellijk IAB Nederland schriftelijk te informeren en een verzoek in te dienen om het wachtwoord te wijzigen.

3. Auteursrecht

De website iab.nl is eigendom van IAB Nederland. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, vormgeving, beelden en geluiden, behoren toe aan IAB Nederland, tenzij expliciet anders vermeld in de betreffende tekst.

De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IAB Nederland worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

3.1.Merken en beelden

Alle merken, beelden en logo’s op deze website zijn eigendom van IAB Nederland of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IAB Nederland is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, beelden en logo’s, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

3.2.Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan IAB Nederland worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor jouw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. IAB Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden of voor de informatie, software, producten en services die je op deze sites kunt verkrijgen.

De vermelding van hyperlinks naar de website van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van IAB Nederland van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met derden die deze sites exploiteren.

3.3.Software

Alle software die vanaf de IAB-website kan worden gedownload is auteursrechtelijk beschermd werk van IAB Nederland of zijn licentiegevers. Software mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.

Gebruiksrechtovereenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloading, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.

Voor software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst, verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

3.4.Inbreuk op overige rechten

Het is niet toegestaan om via de IAB-website informatie op enige wijze te openbaren of te versturen die een inbreuk kunnen maken op het auteursrecht of enig ander recht van personen of rechtspersonen.

Onmiddellijk nadat de hiervoor genoemde (mogelijke) rechtsschending aan IAB Nederland bekend is geworden, zal de informatie die deze (mogelijke) rechtsschending veroorzaakt van de IAB-website verwijderd worden.

Indien je van mening bent dat informatie op de IAB-website inbreuk maakt op jouw auteursrecht of enig ander recht, dan kun je contact opnemen met IAB Nederland via telefoonnummer 085-401 08 02 of e-mailadres info@iab.nl.

4. Disclaimer

IAB Nederland heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen, echter er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden. IAB Nederland geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan, tevens wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van niet door IAB Nederland georganiseerde events.

Noch IAB Nederland, noch haar werknemers, is op welke wijze dan ook aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het gebruiken, bezoeken en/of niet tijdig kunnen raadplegen van deze site of andere aan deze site gekoppelde sites. De informatie op dergelijke gekoppelde sites is niet nader door IAB Nederland beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid, gebruik hiervan is derhalve voor eigen risico. IAB Nederland behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.