Regels voor de verwerking van persoonsgegevens via digitale billboards.

2 minuten leestijd (469 woorden)

Na de inwerkingtreding van de Algemene Gegevens Verordening (AVG) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een wettelijk toetsingskader opgesteld voor adverteren via digitale billboards. Met behulp van het wettelijk toetsingskader wil de AP een uniforme toepassing bewerkstelligen van de regels inzake bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Wij hebben de regels waaraan iedereen zich dient te houden wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt via camera's in digitale billboards hieronder samengevat:

1. Om te tellen. De camera wordt gebruikt om informatie te krijgen over passanten. Bijvoorbeeld om te observeren hoeveel passanten er voor een specifiek billboard staan op verschillende tijdstippen van de dag/week, of om te analyseren hoe lang passanten naar een specifieke reclame blijven kijken.

2. Om advertenties indirect af te stemmen op profielkenmerken van de passant zoals geslacht en/of leeftijd. Als via de camera bijvoorbeeld is vastgelegd dat op zaterdagochtenden vooral jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar langskomen, kan dit worden gebruikt om op dit tijdstip advertenties te tonen specifiek gericht op deze doelgroep.

3. Om advertenties rechtstreeks af te stemmen op kenmerken van de individuele passant. Als via de camera wordt geregistreerd dat de persoon een brildrager is, of als via gezichtsherkenning en/of koppeling met andere unieke identifiers een koppeling wordt gelegd met andere beschikbare profielgegevens, kan dit worden gebruikt om advertenties te tonen die op specifieke personen zijn gericht.

 

Als het hoofddoel uitsluitend gericht is op 'tellen', dan kan gekozen worden voor een middel waarbij geen persoonsgegevens verwerkt worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een infraroodcamera waarbij personen niet herkenbaar in beeld komen.

Hoe nu verder?
Via onderstaande link zijn de complete inhoud van het wettelijk toetsingskader en de brief van de AP te downloaden. Binnen IAB Nederland zal in de taskforce Digital Out of Home (DOOH) het toetsingskader verder worden besproken. Uiteraard zullen hun bevindingen met en hun kennis over deze ontwikkeling met de leden van IAB worden gedeeld. Normuitleg Digitale Billboards 

 

"Op 25 mei jongstleden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AP wil de leden van IAB Nederland op de hoogte stellen over het toepasselijk wettelijk kader van de AVG, wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt via camera's in digitale bfflboards.
Voor de verdere inhoud van het wettelijk toetsingskader, verwijs ik u kortheidshalve naar de bijgevoegde brief."


VSO Telecomraad motie Kees Verhoeven.

1

"Overwegende dat [...] verzoekt de regering in het kader van de e-privacyverordening te pleiten voor keuzevrijheid voor gebruikers, in lijn met amendement 92 uit de aangenomen positie door het Europees Parlement, zodat gebruikers niet de toegang kan worden ontzegd tot een website of dienst als zij geen toestemming verlenen om persoonsgegevens te verwerken" - Kees Verhoeven, D66. Lees de hele motie hier. 


Taskforce Digital Out Of Home 

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom doelstellingen en thema's in Digital Out Of Home? Schrijf je dan in voor de IAB Nederland nieuwsbrief.