Minister Kamp komt met voorstel wijziging Cookiebepaling

2 minuten leestijd (421 woorden)
Doel van de regelingHet doel van het wetsvoorstel is om ervoor te zorgen dat voor cookies die inzicht geven in de kwaliteit of de effectiviteit van de via internet geleverde diensten en die geen of nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy van de internetter, het niet langer verplicht is om de gebruiker te informeren en om toestemming te vragen. Door de voorgestelde aanpassing hoeft niet meer te worden geïnformeerd en hoeft geen toestemming meer te worden gevraagd als met het plaatsen of lezen van een cookie informatie wordt verkregen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de internetter. Hierdoor vallen voor die dienstverlening nuttige cookies, zoals analytische cookies, a/b testing cookies en affiliate cookies, niet langer onder de informatieplicht en het toestemmingsvereiste - onder de voorwaarde dat deze cookies ook niet tevens gebruikt worden om profielen op te stellen of voor andere doeleinden waardoor er meer dan geringe gevolgen zijn voor de privacy. Voor cookies die wel impact hebben op de privacy, zoals tracking cookies, blijft de informatieplicht en het toestemmingsvereiste gewoon bestaan. Door de beperking van het aantal situaties waarin moet worden geïnformeerd en om toestemming moet worden gevraagd zal het gebruiksgemak en de effectiviteit van de privacybescherming toenemen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraaktInternetgebruikers en iedereen die informatie (zoals cookies) op randapparatuur van gebruikers plaatst of leest; onder andere aanbieders van websites en adverteerders op internet.
Verwachte effecten van de regeling
Vermindering van het aantal gevallen waarin de internetgebruiker bij het plaasten en lezen van cookies moet worden geïnformeerd en om toestemming moet worden gevraagd. Hierdoor wordt alleen om toestemming gevraagd in die gevallen waarin dit ook daadwerkelijk van belang is voor de privacy van de gebruiker.

Doel van de consultatieVerzamelen reacties op de concept wettekst en toelichting.
Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd
De voorgestelde uitbreiding van artikel 11.7a, derde lid, van de Telecommunicatiewet en de gehele toelichting op het wetsvoorstel. De verplichting als zodanig om bij het plaatsen en lezen van informatie op een randapparaat van een gebruiker, de gebruiker hierover te informeren en om toestemming te vragen, vloeit voort uit de Bijzondere Privacyrichtlijn en staat daarom niet ter discussie.

Publicatie reactiesReacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.