Deloitte blog: ePrivacy 1/6

4 minuten leestijd (783 woorden)

Privacy Update: Navigeren in het nieuwe privacy landschap
Dit is de eerste blog in een reeks over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. In deze blogs zullen wij inzoomen op de nieuwe privacywetgeving en besteden we aandacht aan de details van de inhoud van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het voorstel voor een e-Privacy Verordening. We sluiten in de blogs aan bij de ontbijtsessies die IAB over deze onderwerpen zal organiseren.

Het veranderende privacy landschap – de reis naar 25 mei 2018
Als u de ontwikkelingen enigszins heeft gevolgd, dan weet u al dat de regelgeving rondom privacy ingrijpend zal veranderen. De introductie van de AVG voor alle landen van de EU is de grootste verandering. Deze Verordening is reeds in werking getreden en is met ingang van 25 mei 2018 van toepassing. Daarnaast heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een e-Privacy Verordening, die de huidige e-Privacy Richtlijn moet vervangen. Waar het onderwerp privacy in het verleden vaak snel afgedaan werd als een eenvoudig juridisch of compliance issue, is het inmiddels een hot topic. De aankomende veranderingen in wetgeving hebben al als resultaat dat het gevoel van urgentie ten aanzien van privacy is verhoogd. De vraag is echter of de wetgeving erin zal slagen de bescherming van de persoonsgegevens van de Europese burger te verbeteren.

De AVG heeft heel wat controversie veroorzaakt en veel organisaties vragen zich op dit moment af of ze klaar zijn voor de nieuwe regels. Daarom delen wij graag een aantal van onze ervaringen ten aanzien van dit onderwerp met u. In onze blogs zullen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen die de nieuwe privacy wetgeving teweeg brengt. We zijn van mening dat organisaties die zich serieus willen voorbereiden op de nieuwe wetgeving, hier serieus in zullen moeten investeren.

Het privacy speelveld
Onder de nieuwe privacy wetgeving kan privacy niet gezien worden als een invuloefening. De AVG biedt organisaties ruimte waarbinnen zij vrij zijn om hun eigen aanpak te bepalen. Binnen de lijnen van het speelveld (die worden bepaalde door de wet en begrippen als verantwoordelijkheid, transparantie en rechtvaardiging) kunnen organisaties er voor kiezen om een offensieve strategie te voeren: voor organisaties met een hoge risicobereidheid, met een avontuurlijk gebruik van persoonsgegevens of een meer opportunistische manier van denken (zonder de lijnen van het speelveld – wet- en regelgeving – te overtreden natuurlijk!). Een meer defensieve strategie is natuurlijk ook mogelijk. Een dergelijke strategie past bij organisaties die meer risico-avers zijn en voorzichtig met hun reputatie of onzeker over hun potentieel gebruik van persoonsgegevens. Beide uitersten zijn mogelijk en alle variaties daartussen. De AVG schrijft niet voor welke strategie een organisatie dient te volgen, het schetst slechts de lijnen op het speelveld en de regels van het spel waarbinnen organisaties dienen te opereren.

De aankomende blogs
Om meer duiding te geven over de nieuwe privacy wetgeving organiseert het IAB in samenwerking met Deloitte een aantal ontbijtsessies waarin we u bijpraten over de veranderingen op het gebied van privacywetgeving. In deze blogserie zullen we aansluiten bij de onderwerpen die in deze ontbijtsessies worden behandeld. We zijn uiteraard benieuwd naar wat u vindt van de informatie die we op deze wijze met u delen. U kunt daartoe altijd contact opnemen via het emailadres dat IAB speciaal hiervoor in het leven heeft geroepen.

______________________________________________________________________________________________

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2017 Deloitte The Netherlands