Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

De vereniging Interactive Advertising Bureau (IAB) Nederland is gehuisvest in Amsterdam (NL).

IAB Nederland kent een bedrijfslidmaatschap met maximaal vijf afgevaardigden per lidmaatschap. Elk bedrijfslid heeft 1 stem in de algemene ledenvergadering.

Het lidmaatschap staat open voor een ieder die professioneel actief is in de interactieve media.

De leden hebben recht op toezending van de Statuten.

Het bestuur kan, na goedkeuring door een algemene ledenvergadering, een algemeen directeur inhuren, sponsors accepteren of in een uitzonderlijk geval een erelid aanstellen en eventueel ontheffing verlenen van de verplichte contributie.

Leden

Het IAB-lidmaatschap is een bedrijfslidmaatschap. Het bedrijf dat lid is, mag maximaal vijf werknemers afvaardigen als IAB-leden.

Deze afgevaardigde IAB-leden kunnen de algemene ledenvergaderingen bijwonen en zitting nemen in de verschillende Task Forces en commissies. Alle afgevaardigden hebben stemrecht. Voorts kunnen leden zich verkiesbaar stellen voor bestuursfuncties.

Het bestuur kan, conform de statuten, een lid royeren indien na twee schriftelijke herinneringen het betreffend lid zijn contributie nog niet heeft betaald. Ook kan royeren door het bestuur overwogen worden, indien een lid zich op andere manier schadelijk voor de vereniging heeft gedragen.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door die individuen, die door de ledenvergadering zijn gekozen.

Het bestuurslidmaatschap is in principe onbezoldigd. Alleen bestuursleden met een directe eindverantwoordelijkheid komen in aanmerking voor een onkostenvergoeding.
In het bestuur zijn minimaal de volgende functies te vergeven: Voorzitter, Vice-voorzitter, Secretaris, Penningmeester

De leden van het dagelijks bestuur komen minimaal eens per zes weken bijeen. Verslagen van de vergaderingen zijn via het secretariaat beschikbaar voor de individuele leden en vertegenwoordigers van de institutionele leden.

Alle bedragen boven € 1000 dienen door het voltallige bestuur te worden goedgekeurd.
Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.

De secretaris schrijft tijdig vergaderingen uit, verzorgt de notulen van deze vergaderingen, houdt het archief bij, voert – in overleg met de overige bestuursleden – de briefwisseling van de vereniging en stelt het jaarverslag op.

De penningmeester beheert de geldmiddelen en behandelt de financiële aangelegenheden van de vereniging, dit in overleg met de overige bestuursleden.

Services voor leden

IAB-leden hebben recht op kortingen bij door het IAB te organiseren congressen, conferenties en workshops en de door het bestuur eventueel te bedingen overige kortingen.

Taskforces 

Het IAB richt taskforces op die de doelstellingen en activiteiten van het IAB feitelijk inhoud en vorm geven.

Individuele leden zullen worden aangemoedigd zitting te nemen in de taskforces.
Taskforces staan onder leiding van een taskforce voorzitter. Een voorzitter is dat voor de duur van 2 jaar. De procedure rondom het werven en aanstellen van een taskforce voorzitter is opvraagbaar bij het Bureau. Jaarlijks wordt geëvalueerd op functioneren.

Contributies

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens een Ledenvergadering vastgesteld. Deze ledenvergadering vindt plaats aan het begin van het daaropvolgende kalenderjaar. Ten tijde van de inschrijving van een nieuw lid worden de verschillende contributievormen duidelijk weergegeven.

Het IAB-lidmaatschap betreft een bedrijfslidmaatschap, waarvoor het contributiebetalende bedrijf vijf werknemers mag delegeren als IAB-lid. Elk bedrijfslid heeft 1 stem in de algemene ledenvergadering.

Voor scholen en universiteiten bestaat een aangepaste contributie, te weten de helft van de contributie bij het reguliere lidmaatschap per kalenderjaar.
Het bestuur heeft het recht om in individuele gevallen de hoogte van de contributie te wijzigen, bijvoorbeeld voor kortingen bij ledenwerfacties.

Het IAB-lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van enig jaar.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven aan het IAB en wel uiterlijk 2 maanden voor afloop van het verenigingsjaar. Een opzegging die hiermee in strijd is doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Na twee schriftelijke herinneringen vanwege achterstallige contributie, kan het bestuur een lid royeren door middel van een schrijven. Het lidmaatschap komt dan te vervallen, echter de vordering zal blijven bestaan en uit handen gegeven worden.

Sponsors

Een bedrijf, instelling, stichting, vereniging of natuurlijk rechtspersoon kan sponsor worden van evenementen en onderzoeken die (mede door) IAB Nederland worden verzorgd.

Het bestuur publiceert jaarlijks het sponsorbeleid. Dit wordt ter beschikking gesteld aan de leden via de website en is op verzoek verkrijgbaar voor derden.